Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sau một thời gian tìm chỗ đứng trên thị trường, đã bắt đầu quan tâm xây dựng văn hoá nội bộ trong doanh nghiệp. Điều này rất cần thiết cho sự phất triển bền vững của họ. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong công việc này.

Xây dựng văn hóa nội bộ trong doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là cầu nối giúp nhân viên thêm gắn bó với công ty lâu dài

Văn hóa nội bộ là một tài sản vô hình của doanh nghiệp bao gồm các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, mục tiêu, văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp và mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với nhân viên và giữa nhân viên với nhau. Văn hóa nội bộ có vai trò cực kì to lớn đối với mỗi doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp lớn, số lượng nhân viên lên đến con số hàng trăm, văn hóa nội bộ lại càng trở nên cần thiết. Nó đóng vai trò như một chất kết nối, thắt chặt mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau cũng như giữa nhân viên doanh nghiệp, tạo nên một khối thống nhất.

Để có một tài sản văn hóa nội bộ doanh nghiệp bền vững,cần có sự phối hợp và gắn kết, củng cố văn hóa nội bộ của toàn bộ doanh nghiệp.

Thông thường, văn hoá doanh nghiệp có thể hình thành sau khi tiến hành 4 bứơc xây dựng sau:

Xây dựng văn hóa nội bộ trong doanh nghiệp

1. Phổ biến kiến thức chung: Đây là bước chuẩn bị tinh thần quan trọng cho quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Nếu chỉ mỗi cấp lãnh đạo hiểu về văn hoá doanh nghiệp là chưa đủ. Một khi tất cả nhân viên đều hiểu và thấy rõ lợi ích của văn hoá doanh nghiệp, công cuộc xây dựng mới thành công.

2. Định hình văn hoá doanh nghiệp: Văn hoá doanh nghiệp không hình thành cùng lúc với doanh nghiệp. Thông thường, nó chỉ có thể được nhận dạng sau 3 năm hoạt động trở lên. Giai đoạn này phải có sự chủ trì của người sáng lập và ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.

3. Xây dựng văn hóa: Văn hoá doanh nghịêp cần được tiến hành từng bước nhưng đồng bộ và kiên trì, từ tuyên truyền những quan điểm, giá trị cho đến việc thực hiện các chuẩn mực hành vi phải được tổ chức một cách khéo léo.

4. Ổn định và phát triển văn hoá: Sau khi văn hoá nội bộ hình thành xong, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào việc duy trì, cập nhật để nó không bị lạc hậu và mai một. Lãnh đạo là người quyết định văn hoá doanh nghiệp, nhưng nó duy trì được hay không là nhờ sức mạnh của mọi thành viên. Các hoạt động văn hoá lúc này sẽ phát huy tác dụng tich cực như là công cụ trong việc quản lý điều hành công ty. Hãy làm cho các thành viên thấy rằng sẽ mất đi ý nghĩa nếu không có những yếu tố của văn hoá doanh nghiệp.